Een vertrouwenspersoon; een verstandige keus.

Labor HR Solutions heeft voor werkgevers beschikbaar een ervaren extern, gecertificeerde vertrouwenspersoon voor ongewenst gedrag op het werk.

Een werkklimaat waarin mensen goed en veilig kunnen werken en functioneren is essentieel. Agressie, geweld, pesten, discriminatie, en (seksuele) intimidatie tasten dit aan. Ze leiden tot lagere motivatie en ziekteverzuim. De werkgever kan zelfs hiervoor aansprakelijk gesteld worden. Een vertrouwenspersoon is essentieel.

Als werkgever ben je volgens de wet verplicht beleid te voeren op dit onderwerp. De van toepassing zijnde wetten zijn de Arbeidsomstandighedenwet, het Burgerlijk Wetboek en de Algemene wet gelijke behandeling m/v. Voer je geen beleid dan kan de Inspectie SZW u een boete opleggen en jouw werknemer kan een schadeclaim indienen. Bovendien zal de bewijslast naar de werkgever worden verschoven wanneer er geen beleid wordt gevoerd op dit punt en een medewerker aannemelijk maakt dat er sprake is van een ongewenste omgangsvorm. Je moet er niet aan denken dat dit gebeurt.

Onze ervaren vertrouwenspersoon zal jou en jouw personeel informeren over dit onderwerp en aangeven voor welke zaken uw medewerkers bij de vertrouwenspersoon, geheel vertrouwelijk, terecht kan. De vertrouwenspersoon kan naar aanleiding van gevoerde gesprekken informeren wat er binnen jouw organisatie speelt. Daaruit volgt uiteraard ook een advies over welke zaken verbeterd zouden kunnen worden. Dit alles met het doel ongewenste omgangsvormen zo veel mogelijk te voorkomen. Dit is zowel in jouw belang als dat van de medewerkers.

Welke dienstverlening biedt Labor HR Solutions.

 • het meehelpen vormgeven van beleid op het gebied van voorkomen van ongewenst gedrag op de werkplek: (seksuele) intimidatie, agressie, geweld, discriminatie, pesten en werkdruk;
 • sparringpartner ten aanzien van beleid en opleiding in het kader van ongewenst gedrag; aanspreekpunt voor een medewerker, die geconfronteerd is met ongewenste omgangsvormen;
 • het opvangen, begeleiden en van advies dienen van die medewerker;
 • het inwinnen van inlichtingen die noodzakelijk zijn om tot een goed inzicht te komen van de situatie en de mogelijkheden te verkennen van een oplossing;
  door het inschakelen van een derde (eventueel mediator) stoppen van de ongewenste omgangsvorm en te komen tot een oplossing;
 • het adviseren c.q. behulpzaam zijn van medewerker bij eventueel verder te nemen stappen (klachtprocedure);
 • het ondersteunen en begeleiden van klager in de eventuele klachtprocedure;
 • het actief en ongevraagd aanbieden van tekst om kenbaar te maken aan personeel, zodat de vertrouwenspersoon onder de aandacht wordt gebracht;
 • de vertrouwenspersoon maakt jaarlijks een verslag van de bevindingen over de betreffende periode, de geanonimiseerde meldingen en de afhandeling ervan. Zo nodig doet de vertrouwenspersoon aanbevelingen ten aanzien van het beleid en de preventie van gewenste en ongewenste omgangsvormen;
 • het jaarverslag wordt besproken met de contactpersoon en indien gewenst met de directie, alsmede de ondernemingsraad.
Vertrouwenspersoon Sonja Jansen

 

 

Inzet van de vertrouwenspersoon is op structurele basis zodat iedereen bekend kan worden met de vertrouwenspersoon. Je betaalt een jaarlijks aansluittarief en vervolgens alleen de bestede tijd. De kosten zijn daardoor beperkt.
De vertrouwenspersoon, een must binnen jouw organisatie.

 

Meer weten over onze dienstverlening en tarieven? Bel gerust 030 – 782 05 02 of mail naar info@labor-hr.nl.