Ten behoeve van onze dienstverlening worden privacygevoelige gegevens verwerkt. Labor HR Solutions (hierna: “Labor HR”) vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang en wij respecteren ieders privacy. Alle informatie die wij van onze relaties, dan wel bezoekers van onze website ontvangen wordt daarom zeer zorgvuldig behandeld. Als iemand persoonsgegevens aan Labor HR verstrekt, betekent dat uitdrukkelijke toestemming om zijn of haar persoonsgegevens in lijn met deze privacy verklaring te verwerken.

Verwerking in het kader van de opdracht

Wij verwerken van een relatie van ons bedrijf, dan wel geïnteresseerde in onze dienstverlening, uitsluitend noodzakelijke contactgegevens. Dit betreft naam en adres, telefoonnummer en e-mail adres. Deze gegevens worden door ons in het online dossier-, relatie- en facturatiesysteem en gedeeltelijk in papieren dossiers verwerkt. Overbodige informatie zoals identificatiebewijs, BSN nummer en dergelijke worden door Labor HR niet verwerkt. Er worden slechts persoonsgegevens bewaard en verwerkt die strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de door een relatie aan Labor HR verleende opdracht.

Bewaren van gegevens

Voor het uitvoeren van haar werkzaamheden in het kader van de opdracht heeft Labor HR vanzelfsprekend nadere gegevens nodig, al naar gelang de soort opdracht. Ook voor deze gegevens geldt dat wij uitsluitend de noodzakelijke gegevens opvragen en verwerken in onze dossiers c.q. systemen. Dit geldt ook voor e-mails of andere gegevens die relaties ons toesturen. Alle gegevens worden na het afronden van de opdracht strikt vertrouwelijk bewaard.

Verwerking in het kader van een verzoek om informatie of contact via onze website

Indien een geïnteresseerde in onze dienstverlening door middel van het contactformulier op onze website persoonsgegevens aan ons ter beschikking stelt, zoals mailadres, telefoonnummer e.d., zullen wij deze gegevens in principe niet verwerken maar louter gebruiken om met de geïnteresseerde in contact te komen. Indien dit eerste contact leidt tot een concrete opdracht, worden de persoonsgegevens verwerkt zoals in deze verdere privacy statement omschreven.

Doeleinden

De betreffende gegevens worden door Labor HR alleen gebruikt en bewaard in het kader van de door onze relatie gevraagde dienst.
Labor HR verwerkt voorts persoonsgegevens voor de navolgende doeleinden:

  • Voor de uitvoering van onze dienstverlening;
  • Om informatie te verstrekken over HR thema’s of onze dienstverlening;
  • Voor verzending van nieuwsbrieven of uitnodigingen voor evenementen.

Inzage, correctie en verwijderen

Onze relaties hebben het recht te verzoeken op inzage, rectificatie of het wissen van hun persoonsgegevens. Dit laatste zal slechts het geval zijn indien de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij verzameld of verwerkt zijn en laat de wettelijke (fiscale) bewaarplicht onverlet.

Als een relatie zijn of haar persoonsgegevens wilt inzien, aanpassen of wil laten verwijderen kan dit door middel van een verzoek per e-mail via info@labor-hr.nl.

Beveiliging

Labor HR heeft zowel technische als organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens van haar relaties te beveiligen. De persoonsgegevens worden versleuteld verzonden naar de Hosting provider over het internet zodat ‘afluisteren’ niet mogelijk is. Er wordt daarbij gebruik gemaakt van een beveiligingscertificaat.

Persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door personen werkzaam voor of in opdracht van Labor HR worden ingezien en bewerkt. De gegevens worden beveiligd tegen onbevoegde toegang. De volgende waarborgen zijn daarvoor door Labor HR getroffen:

  • Louter de eigenaren van Labor HR hebben een persoonlijke inlognaam en wachtwoord om in te loggen in het digitale systeem.
  • De personen werkzaam voor Labor HR hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan Labor HR verstrekte persoonsgegevens.

De getroffen beveiligingsmaatregelen zijn niet van toepassing op derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met persoonsgegevens omgaan. Wij raden relaties, potentiële relaties of andere bezoekers aan kennis te nemen van de privacyverklaring op de website van deze derden alvorens van onze website gebruik te maken.

Berichten, die per e-mail aan ons worden verzonden, kunnen ondanks beveiligingsmaatregelen door derden worden onderschept, misbruikt of gewijzigd. Labor HR kan daarvoor geen aansprakelijkheid accepteren.

Wij hanteren een formeel vastgelegd proces voor het afhandelen van beveiligingsincidenten.

Labor HR heeft verwerkersovereenkomsten afgesloten met derde partijen die door haar als verwerkers zijn ingeschakeld, zoals haar accountant en software leverancier, onze telefoonprovider etc.

Aanpassen privacy verklaring

Wij behouden ons het recht voor onze privacyverklaring aan te passen. Het is daarom voor relaties of ander bezoekers van onze website aan te bevelen om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.