TRAININGEN VOOR HR PROFESSIONALS EN LEIDINGGEVENDEN

HOE STERK ZIT JIJ AAN TAFEL?

Als HR professional of leidinggevende zit je dagelijks aan tafel met verschillende gesprekspartners. Deze gesprekken kenmerken zich vaak door verschillende belangen. Denk bijvoorbeeld aan meetings met stakeholders, functioneringsgesprekken met medewerkers of contractonderhandelingen met leveranciers.

In deze situaties is het vaak lastig om zakelijkheid te combineren met het goed houden van de relatie. Òf je gaat er hard in waardoor het gesprek escaleert; òf je bent veel te vriendelijk, maar zegt niet wat er echt gezegd moet worden. Het lijkt dus soms alsof er maar twee opties zijn …

In de trainingen van Sterk aan Tafel! leer je op constructieve wijze uiteenlopende belangen op tafel te krijgen en bij elkaar te brengen. Zònder in te boeten op je eigen positie!

Kirsten De Bevere en Michel Maarleveld geven trainingen die je Sterk aan Tafel! zetten. Bijvoorbeeld door motiverende of confronterende gespreksvoering, het inzetten van verbale en non-verbale communicatie, het plegen van interventies, het gebruiken van beïnvloedingsstijlen of het kanaliseren van emoties. Zij leren je deze gedrags- en communicatievaardigheden toe te passen, zodat je met meer vertrouwen en effect aan tafel zit en betere resultaten bereikt!

De kosten van een 1-daagse training bedragen € 350,– exclusief BTW per persoon. Vanzelfsprekend kan er een (in-house) programma op maat voor uw afdeling of management worden samengesteld.

VAN HR ADVISEUR NAAR HR BUSINESS PARTNER

De rol van HR professionals en -afdelingen is in toenemende mate aan verandering onderhevig. ITC toepassingen laten zich gelden en zorgen voor kostenbesparing en het verdwijnen/verplaatsen van ondersteunende en administratieve taken. Selfservice en HR in de lijn zijn het devies. Ook de verwachtingen van organisatie, management en medewerkers over de rol en toegevoegde waarde van HR zijn veranderd. De constante dynamiek in o.a. maatschappij, markten en klantgroepen vraagt van organisaties het vermogen om zich flexibel en verantwoord aan te passen aan steeds sneller wijzigende omstandigheden en wensen. HR wordt geacht een visie te hebben (en anders héél snel te ontwikkelen!) hoe de organisatie hierop inspeelt en hoe je de omvang en kwaliteit van het medewerkersbestand (ook in de toekomst) waarborgt.

Om de toegevoegde waarde voor de organisatie waar te (blijven) maken is het dus zaak dat HR professionals in staat zijn hierop proactief te acteren. In tegenstelling tot het oppakken c.q. aannemen van de traditionele, operationeel ondersteunende rol, zal de HR professional zich moeten onderscheiden als volwaardig sparringpartner van het management met strategische advisering. Dit vraagt om andere communicatieve vaardigheden, een grote mate van stijlflexibiliteit en stevig gedrag.

En hoe doe je dat dan? Wat is jouw toegevoegde waarde? Wie ben jij, wat onderscheidt jou en wat breng jij mee in je rol als HRBP?

Hoe overtuig je het management van je visie, weersta je de druk van tegenspel en weet je toch de discussie constructief te voeren en te leiden en houd je je rug recht zonder dat de spanning te veel oploopt en hoe zorg je dat je de resultaten wel behaald en neerzet?

Kirsten en Michel geven diverse trainingen om als HR Business Partner sterk aan tafel te zitten. Ook staan zij organisaties bij om de ontwikkeling van het HR Business Partnerschap vorm te geven.

ONZE TRAINERS

 

Kirsten is een echte verbinder. Haar toegankelijkheid, creativiteit en positieve energie maken dat zij vanuit co-creatie voor samenhang en draagvlak zorgt. Hierdoor zet je vanuit vertrouwen stappen en kom je in je kracht te staan. Met haar ruime HR ervaring traint en coacht zij medewerkers en managers in vastgelopen situaties waarbij zij tools aanreikt om professioneel te acteren.

 

Michel biedt als ervaren HR Business Partner en trainer bij Sterk aan Tafel! een interessante combinatie van veranderings-denken en -dóen. Op energieke en innemende wijze brengt hij mensen en organisaties in beweging en weet hij de vertaling te maken naar pragmatische oplossingen, betere resultaten en effectiever gedrag. Als trainer en interim professional vormen professionaliteit, vertrouwen en mensgerichtheid zijn leidraad.

Meer weten?

Meer weten over de trainingen, het programma en de kosten? bel Labor HR Solutions 030 – 782 05 02 of mail naar info@labor-hr.nl.