Labor HR Solutions helpt organisaties bij duurzaame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid betekent dat mensen in hun arbeidsleven doorlopend over mogelijkheden en over voorwaarden beschikken om in huidig en toekomstig werk gezond te (blijven) functioneren. Dat betekent dat werknemers vitaal, tevreden, productief en gemotiveerd moeten blijven, gedurende hun werkende leven.

Maar in de steeds sneller veranderende wereld waarin wij werken, is duurzame inzetbaarheid niet vanzelfsprekend. Reorganisaties, stijgende AOW leeftijd, nieuwe flexibele werkvormen, continue verandering en individualisering zorgen voor meer werkdruk en stress.

Een medewerker moet met al deze veranderingen mee kunnen bewegen, blijven ontwikkelen en werken aan die duurzame inzetbaarheid zodat er ook op een gezonde manier langer doorgewerkt kan worden. Dit is bij medewerkers nog lang geen vanzelfsprekendheid.

Maar ook voor bedrijven en organisaties is het van wezenlijk van belang dat er aandacht komt voor duurzame inzetbaarheid. Succesvolle bedrijven spelen actief in op veranderingen. Werkplezier, vitaliteit en bevlogenheid leiden tot innovatieve en creatieve medewerkers die bijdragen aan succes. Dit versterkt de concurrentiepositie en verlaagt de kosten veroorzaakt door improductiviteit, ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid.

oplossingsgerichtBlijven leren en ontwikkelen, zowel in competenties, vaardigheden en kennis, is wat de overheid van ons vraagt, maar is ook essentieel voor bedrijven om goede medewerkers te binden en productief te houden. Voor medewerkers vergroot het de duurzame inzetbaarheid, zodat zij weerbaar zijn op de arbeidsmarkt in tijden van verandering. Het hebben van een baan bij één werkgever tot het pensioen is echt verleden tijd. Medewerkers moeten er van doordrongen worden dat door veranderingen bij de werkgever er plotseling een einde kan komen aan de dienstbetrekking. Zij moeten op dat moment klaar zijn voor de volgende stap in hun loopbaan.

Oudere werknemers blijven waardevol voor de organisatie. Hun kennis en ervaring is hun kracht en zeker in een arbeidsmarkt waar op den duur weer krapte zal ontstaan, zullen werkgevers blij zijn om hen binnen de organisatie te hebben en houden. Essentieel daarbij is wel dat ook de oudere werknemers bij moeten blijven met alle ontwikkelingen en veranderingen.

Kortom; als werkgever wil je die gezonde, vitale, tevreden, gemotiveerde en goed presterende werknemers, oud en jong, zodat zij jouw onderneming naar een hoger niveau tillen.

Maar hoe doe je dat?

Labor HR Solutions zorgt voor een verbetering van de duurzame inzetbaarheid

Wij ondersteunen bedrijven om de duurzame inzetbaarheid onder medewerkers te vergroten en hanteren daarbij een drietal pijlers;

 • tevredenheid en motivatie
 • vitaliteit en gezondheid
 • ontwikkeling en productiviteit

Na een gesprek en scan van uw onderneming op deze drie pijlers, kunnen wij een op maat gemaakt programma samenstellen om de duurzame inzetbaarheid te vergroten. Per pijler zijn er vele verschillende opties of interventies mogelijk. Gezamenlijk zullen wij bekijken wat de juiste oplossing is.

Wat doet Labor HR Solutions binnen deze drie pijlers? In vogelvlucht geven wij een overzicht.

Tevredenheid en motivatie

 • Houden van interviews of een tevredenheidsonderzoek onder werknemers; hieruit volgt een een beeld van de organisatie m.b.t. de tevredenheid, motivatie, cultuur maar ook het leiderschap, gezondheid, arbeidsvoorwaarden, committment kan aan de orde komen.
 • Uitvoeren van gerichte interventieprogramma’s binnen de organisatie of afdelingen/teams; op deze manier kan zeer gericht gewerkt worden aan het vergroten van werkplezier en motivatie of kunnen andere knelpunten opgelost worden. Een eerste stap daartoe is al serieuze aandacht hieraan te besteden in een open, veilige setting.
 • Inzet van coach of mediator op afdelingen waar meer ontevredenheid, gebrek aan motivatie of een vertrouwensissue aanwezig is.

Vitaliteit en gezondheid

 • Vitaliteitsscan van de organisatie; hierdoor leert de ondernemer veel over hoe werknemers werken en leven. Houden de werknemers er een gezonde levensstijl op na en hoe ervaren zij de arbeidsomstandigheden.
 • Inzet van gerichte (gezondheids-) programma’s; te denken valt daarbij aan een health and lifestyle-training gericht op meer bewegen, minder drinken, stoppen met roken, gezonde voeding en ontspanning.  Het opzetten van running of cyclingclinics, bewegingsprogramma’s in groepsverband, is een mogelijkheid. Zo ontstaat er binnen de onderneming een andere gezonde dynamiek waardoor leefstijl wordt aangepast en het energie niveau van de medewerkers omhoog gaat.
 • Inzet van een mental coach of bedrijfsmaatschappelijk werk. Als er binnen de organisatie sprake is van hoge werkdruk en hoge uitval door stress of burn-out is de inzet van een mental-coach een goede oplossing. De coach kan individuele medewerkers begeleiden of juist afdelingen waar sprake is van hoge werkdruk of een hoog burn-out verzuim. Inzet van fysiotherapie of stoelmassage is tevens een optie.

Ontwikkeling van medewerkers

 • Opzetten van gerichte opleidings- of employability budgetten aan medewerkers; hierdoor stimuleer je  medewerkers om zelf na te denken over de volgende stap in hun loopbaan waarbij zelfontplooiing en eigenaarschap vooropstaat. Dit komt de motivatie en betrokkenheid ten goede.
 • Invoeren van goed instroom-, doorstroom-, uitstroom en talentontwikkelingsbeleid; zo krijg je de juiste werknemer op de juiste plaats.
 • Inzet van strategische personeelsplanning om helder te krijgen waar de talenten van medewerkers zitten.
 • Het ontwikkelen van ontwikkelingsbeleid en inzet van een talentontwikkelaar voor medewerkers en leidinggevende.
 • Inzet van loopbaancaoching of outplacementcoaching; ook de gewaarwording van medewerkers om buiten de organisatie te gaan kijken kan noodzakelijk zijn.
 • Opzetten van Leeftijdsfase Bewust Personeelsbeleid (LBP); elke fase van ons leven is verschillend, daarop inspelen als werkgever kan de betrokkenheid en motivatie van medewerkers vergroten en zo bindt je de goede medewerkers aan jouw organisatie.
 • Ook kan het nodig zijn om functie en compententieprofielen te herschrijven of juist volledig af te stappen van functies en te kiezen voor het definiëren en toewijzen van rollen. Rollen die juist passen bij de medewerkers, passen bij hun motivatie en ambitie zodat je medewerkers in hun kracht zet.

De Duurzaam Inzetbaarheid Coach

Los van bovenstaande mogelijkheden kun je ook kiezen voor de inzet van een duurzaam inzetbaarheid coach voor medewerkers en leidinggevenden.

Deze coach is gespecialiseerd in duurzaam inzetbaarheid. Zij begeleidt en coacht medewerkers en leidinggevenden en kan per individu een gewenst programma samenstellen om de duurzame inzetbaarheid te vergroten.

Nieuwsgierig naar onze oplossingen?

Bel of mail gerust naar Labor HR Solutions; 030 – 782 05 02. In een geheel vrijblijvend gesprek kunnen we inzoomen op jouw vragen en onze oplossingen.