Labor HR Solutions houdt uw organisatie wendbaar.

Organisaties moeten zich voortdurend aanpassen aan veranderende (markt)omstandigheden. Continue verbeteren, vernieuwen en blijven openstaan voor nieuwe ideeën. Bedrijven die dat nalaten krijgen het moeilijk of gaan failliet. Zeer recente voorbeelden zijn bijvoorbeeld V&D en Perry Sport. Deze organisaties hebben onvoldoende snel een omslag gemaakt met nieuwe concepten in een veranderende online wereld. Zo zijn er vele voorbeelden te noemen.

ShipHet draait om wendbaarheid (agile)

Organisaties moeten wendbaarder worden. Dit wordt ook wel agile genoemd. Wendbaar betekent dat een organisatie zijn strategische koers snel en effectief moet kunnen veranderen, naar gelang de omgeving dat vraagt. De organisatie moet dan dusdanig ingericht zijn om makkelijk mee te bewegen met de veranderingen. Het kunnen meebewegen is noodzakelijk om te kunnen overleven en daarmee concurrentiepositie en de winst te vergroten.

Wat is er voor wendbaarheid nodig?

a) Voortdurende aandacht voor de omgeving

Als organisatie moet je continue aandacht hebben voor de ontwikkelingen van de markt, van de branche, kansen en bedreigingen. Wat doen de concurrenten maar ook wat doen de leveranciers en afnemers, wat is de trend op korte en langere termijn. Het doen van investeringen in marktontwikkelingen om de toekomst bij te houden is essentieel.

b) Adequaat leiderschap en een meebewegende organisatie inrichting

Zorg voor verbinding binnen de onderneming, neem barrières weg, laat de hiërarchie zoveel mogelijk achterwege en geef ruimte voor meedenken en innovatie vanuit de werkvloer. Waarom weet jij als leider/manager/directeur het beter dan de medewerkers op de werkvloer, verkoopmedewerkers die de behoefte van de klant dagelijks tegenkomen of ontwikkelaars die de techniek in hart en nieren kennen en meelopen in toekomstige ontwikkelingen? Wie het weet mag het zeggen.

Zorg voor een robuuste besluitvormingsprocedure, gericht op snelheid. Beloon goede initiatieven.

Zorg dat je als leider helder communiceert over de koers van het bedrijf en betrek het management en de medewerkers zoveel mogelijk bij besluitvorming zonder dat dit de snelheid aantast. De leider is het boegbeeld en heeft een voorbeeld functie. Wees bewust van wat je doet en uitstraalt.

Daarnaast is van groot belang dat werkprocessen goed op elkaar aansluiten. Is er verbinding tussen verkoop en de administratie, weet iedereen wat er moet gebeuren? Hoe verloopt de communicatie en wie is leidend in de besluitvorming? Daarbij is een flexibel ICT systeem onontbeerlijk. Laat het systeem nooit leidend worden voor het doorvoeren of juist tegenhouden van veranderingen. Zorg er voor dat het IT systeem makkelijk uit te bouwen is.

c) Flexibele werkomgeving en mobiele medewerkers

Een wendbare organisatie betekent het einde van de hiërarchische, bureaucratische en top-down gestuurde organisaties. Hierbinnen is de besluitvorming te log en keert de wal het schip. Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden worden zo laag mogelijk in de organisatie belegd. Ondernemerschap is een belangrijke competentie en moet in de aderen zitten van de onderneming. Kleinere resultaatgerichte afdelingen/eenheden, zelfsturende teams kunnen daarbij helpen. Zo kunnen er snel beslissingen genomen worden, waarbij er een cultuur is van fouten mogen maken en daarvan leren.

Medewerkers moeten meer ingezet worden op hun vaardigheden en competenties en over afdelingen heen ingezet kunnen worden. Mobiele inzetbaarheid is het sleutelwoord. Waarom zou een strategische HR adviseur ook niet ingezet kunnen worden als projectleider? Kijk naar wat medewerkers kunnen, wat ze uitdagend vinden en niet wat ze doen en welke functie ze bekleden. Talentontwikkeling moet gemeengoed worden. Zo bind je door uitdaging in werkzaamheden medewerkers aan de organisatie. Laat ze daarbij ervaring opdoen in andere disciplines, wat ook de duurzame inzetbaarheid ten goede komt.

Flexibiliteit betekent ook het creëren van een flexibele schil. Met tijdelijke contractanten, uitzendkrachten of freelancers. Op deze manier kun je inspelen op veranderingen in de markt. Bij een negatieve tendens, kan de organisatie snel krimpen zonder dat er grootschalig gereorganiseerd hoeft te worden.

Van groot belang is de binding van de goede medewerkers en van de flexkrachten. Want wat is een schip zonder haar bemanning? Juist, stuurloos!

Balans in en een uitdagend pakket van arbeidsvoorwaarden en flexibiliteit daarbinnen is van grote waarde. Laat medewerkers kiezen in arbeidsvoorwaarden (cafetariamodel). En het inzetten van een bonus of incentive regeling kan commitment opleveren.

Wat doet LABOR HR SOLUTIONS?

Wij kunnen jou als ondernemer helpen om binnen het HR domein de flexibiliteit binnen uw organisatie op te zetten. Wij zorgen dan samen met jou voor de noodzakelijke wendbaarheid.

Vragen waarbij wij jou bij kunnen helpen en die bijdragen aan de wendbaarheid:

 • Welke vaardigheden en competenties zijn nodig naar de toekomst?
 • Bezitten jouw medewerkers deze en hoe zijn deze te ontwikkelen?
 • Zitten alle medewerkers/managers op de goede plaats? Hebben ze voldoende potentie?
 • Hoe organiseren wij talentontwikkeling in de organisatie?
 • Hoe zorgen wij voor de juiste focus van het management?
 • Wat is er in leiderschap nodig voor de veranderingen?
 • Kunnen alle medewerkers/managers mee in de wendbare organisatie?
 • Hoe neem ik de medewerkers/managers mee in de verandering?
 • Hoe gaan wij afscheid nemen van de medewerkers die niet mee kunnen met de veranderingen?
 • Moet ik toch reorganiseren? En zo ja wat is daarvoor nodig?
 • Hoe creëer ik de noodzakelijke flexibele schil? Waar werf ik de juiste mensen?
 • Hoe binden en boeien wij onze vaste medewerkers en de flexibele contractanten?
 • Zijn onze arbeidsvoorwaarden up to date, uitdagend en dragen ze bij aan commitment bij de organisatie?

Wat wij niet doen is het onderzoek naar de organisatiestructuur, het doen van aanbevelingen voor en de implementatie van een nieuwe structuur om wendbaarheid te vergoten. Vanzelfsprekend hebben wij in ons netwerk wel de juiste partner die jou daarbij verder kan helpen om zodoende samen met ons een totaal oplossing te bieden.

Nieuwsgierig naar onze oplossingen?

Meer weten over wendbaarheid en onze oplossingen?

Bel gerust 030 – 782 05 02 voor een vrijblijvend gesprek waarin wij meer vertellen over onze aanpak en dienstverlening.